back forward

زمین سیاره خانه ما

به گفته دانشمندان کره زمین در 4.5 بیلیون سال قبل متولد شد و حیات روی آن هم کمی پس از این زمان شروع شد.در ابتدا حیات روی این سیاره دشوار بودو آن فرم از زندگی که امروزه می شناسیم را در بر نمی گرفت .یکی از عناصر لازم برای تمای ارگانیسمهای موجود روی کره زمین کربن است و به همین خاطر زمین بایستی برای تامین تنوع غنی زندگی دارای اندوخته غنی کربن باشد.کربن مورد بحث در ابتدا توسط طبیعت فرار زمین تامین شد؛ زمانی که آتش فشانها عناصر فراوانی را در  اتمسفر زمین پراکندند. زمین جوان همچنین به اسید آمینو برای ساخت پروتئین و به تبع آن ایجاد زندگی نیاز داشت .در مجموع ارگانیسمها در طول زمن به شکل زنجیره ای تکاملی رشد کردند و دارای طبیعت پیچیده تری شدند. اولین فرم زندگی ساده ، کوچک وغیر متنوع بود. براساس یکی از فرضیات درباره پیدایش زندگی، بسیار بعید است انگلها شروعی برای زندگی باشند، چرا که انگلها نیاز به میزبان بیولوژیک برای تولید مثل و ماندگاری به عنوان یک گونه دارد ولی آنها قادر نبودند به شکل موفقیت آمیزی به گونه شان در این دوره زمانی ادامه دهند. به همین خاطر ویروس ها و سایر انگلها بعدها در زنجیره تکامل گسترش پیدا کردند.
حیات پیش از تاریخ :باستان شناسان و تاریخ نگاران معتقدند بشر اولیه زندگی را در غارهای سواحل جنوبی آفریقا آغاز کرد. این منطقه آب وهوای گرمی داشت و می توانست غذای زیادی برای آنها تولید کند. تکامل بشر زمانی شروع شد که گونه ما نسبت به سایرگونه های انسانی و میمونهای بزرگ شاخص شدو طی میلیونها سال به انسان خردمند بدل شد . انسان خردمند سابقه طولانی در سیاره ما –چیزی حدود یکصد هزار تا پانصد هزار سال- دارند. لفظ انسان در روند تکامل بشری به گونه هومو ارجاع داده می شود اما مطالعات در مورد تکامل انسان گونه های دیگر را نیز شامل می شود. بسیاری اکنون بر این باور هستند که شامپانزه و انسان اجداد مشترکی دارند. بعد اهالی این دو اجداد مشترک از هم منزوی شدند و درطول زمان به شکل مستقل از هم و گونه های متفاوت تکامل پیدا کردند .در حال حاضر ما اطلاعات کمی درباره اجداد مشترک بسیار قدیمی تئوریزه شده در دست داریم. بهتر است نگاهی به حیوانهای اولیه و پس ازآن انسان ماقبل تاریخ بیندازیم.
حیوانات اولیه :
تکامل حیوان و گیاه:در بخش اعظمی از تاریخ کره زمین ، زندگی محدود به دریا بوده است.از حدود 600 میلیون سال قبل گیاهان وحیوانات به ارگانیسمهای چند سلولی پیچیده تحول پیدا کردند و در شاخه های وسیعی از گونه ها جای گرفتند. حیوانات هم با خارج شدن از اب و حضور در اکوسیستم زمین گام بزرگی برداشتند. با بکار بردن تکنولوژیهای مدرن در تحلیل  انبوه اطلاعات ژنتیک ، مطالعات اخیر چند شاخه شدن در آغاز حیات حیوانات را فاش کرده است . درخت زندگی نشان دهنده سلسله مراتبی از روابط تکاملی بین گونه های مختلف است که توسط داروین معرفی شد. تکامل حیوان اولیه :دیدگاه های حاصله از تطبیق بیولوژی و جغرافی .اولین حیوانات روی زمین بیش از آنکه قبلا تصور می کردیم پیچیده بودند. البته به سود ماست که درتکامل پستانداران مبدا خودمان را جستجو کنیم .
انسانهای ماقبل تاریخ یا انسان اولیه :

استرالوپیتکین

یکی از اجداد بهتر شناخته شده  انسانی با توجه به تعداد نمونه های نسبت داده شده  به این گونه ست.این گونه توسط دی یوهانسون و تی وایت در سال 1978 نامگذاری شد و پس از آن بحث شدیدی درباره میزان اعتبار آن درگرفت اما اکثر محققاتن آن را به عنوان گونه های جدید استرالوپیتکین پذیرفتند و کاندیدایی برای اجداد انسانی تلقی کردند

هومو هابیلیس

از گونه های شناخته شده اما به ندرت تعریف شده است . نمونه ای که منجر به نامگذاری اش شد در سال 1960  توسط تیم "لیک کی" در منطقه اولدوای جورج در تانزانیا کشف شد. این گونه ونقش آن سوژه مشاجرات زیادی در دهه 1970 بود. کشفیات درمورد این گونه د رمحلی رخ داده بود که A. boisei قبلا کشف شده بود و بسیاری از محققان نمی توانستند بپذیرند که این کشفیات جدید به اندازه ای متفاوت است که بتوان آن را گونه ای جدید نامید

انسان راست قامت

این باور به شکل گسترده ای وجود دارد که گونه ای مشابه انسان راست قامت
اجداد مستقیم اولین نمونه های گونه اومو است .زمان و شیوه این تحول هنوز محل مناقشه است و دراولین سالهای شناخت انسانهای اولیه تنها دو گونه مختلف وجود داشتند که با ژن اومو مرتبط بودند.این ها شامل نئاندرتال و انسان راست قامت بودند.در اوایل دهه 1960 این روند شروع به تغییر کرد وبه نظر رسید در اجدادبشری گونه های مختلف زیادی وجود دارد.درهمین ارتباط انسان راست قامت یک از گونه هایی است که بیشتر شناخته شده وجایگاه خوبی در دیرین شناسی دارد. البته این روند هم دچار تغییراتی شده و به همین خاطر سوالاتی در باب تکامل بشر ایجاد شده است.

نئاندرتال

برخی از تحقیقات نشان داد شواهد ژنتیکی وجود دارد که انسان مدرن و یا همان انسان هوشمند را به همسایگان نئاندرتال او مرتبط می کند اما این همسایگان در سی هزار سال قبل به شکل مرموزی محو شدند. جفت گیری انسان مدرن و نئاندرتال در خاورمیانه وکمی پس از اینکه انسان مدرن افریقا را ترک کرد صورت گرفت هر چند مدتها تصور می شد این اتفاق در اروپا رخ داده است . نئاندرتال یکی از گونه های اومو مسحوب می شودکه بر اساس گونه های یافت شده Pleistocene (عهد چهارم زمین شناسی) در اروپا وبخش هایی از آسیای مرکزی و غربی شناخته شده است.آنها قطعا گونه ای منقرض شده از نسل بشرهستند. آنها نزدیکترین خویشاوندانی بودند که ما داشتیم و اشاره های جدیدی ازسوی محققین نشان می دهد که ما شاید حتی ارتباط بسیار نزدیکی با هم داشته ایم.

کرومانیون

اجداد ما انسان کرومانیون اولین گونه از انسان مدرن Homo sapiensاست که ما می شناسیم و در فاصله زمانی چهل و پنج هزار تا ده هزار سال قبل در دوره میان سنگی از عصرسنگ زندگی می کردند. انسان کرومانیون بخاطر محل کشف اولین نشانه های وجودش توسط هنری کریستی و لوییس لارتت در مارس 1868 در غار کرومانیون در شهر دوردوین فرانسه به این نام خوانده شد. بقایای کشف شده شامل سه بزرگسال مذکر، یک بزرگسال مونث و یک نوزاد بودند. کرومانیون شاید در آسیا بوجود آمده و بعد به اروپا مهاجرت کرده و با انسان نئاندرتال برای مدتی هم زیستی کرده باشد و بعد در آخرین دوره یخبندان به جنوب اروپا رفته باشد.درعین حال دوره زندگی این گونه با پایان یافتن عصر سنگ دریازده هزار سال قبل پایان می یابد. آنها همچون انسانهای مدرن بلند قد بودند و جمجمه آنها برآمدگی نداشت و لاغر و گرد بود و پیشانی بلند و چانه برجسته کشیده ای داشتند. اندازه مغز آنها همچون انسان امروزی 1350 میلی لیتر بود و آن طور که آناتومی شفاهی آنها برای انسان مدرن مشخص شده احتمالا می توانستند صحبت کنند. آنها اجداد ما بودند.

انسان امروز

امروزه ما راه درازی را از زندگی انسان ماقبل تاریخ پیموده ایم و در سفرمان خودمان را با شرایط منطبق کرده ایم و نجات یافته ایم و انسان هوشمند درهر کدام از سلولهای بدن مان و همچنین در فسیلها و شواهد رفتاری دیده می شود. امروز ما به شهر های پیشرفته با معماری زیبا افتخار می کنیم.ما به تکنولوژی پیشرفته مان ، رسانه های اجتماعی و تبادل اطلاعات درباره آنچه در دنیا می گذرد افتخار می کنیم. به هر حال ما هوا را آلوده کرده ایم ، زمین هایمان را آلوده کرده ایم ، آب مان را آلوده کرده ایم ، جنگلهایمان را نابود کرده ایم، به حقوق بشر احترام نمی گذاریم، ما حریص هستیم و به اینکه چطور آنچه را که می خواهیم بدست می آوریم ، اهمیت نمی دهیم.ما کودک سرباز داریم ، کودک کارگر داریم ، قاچاق کودک داریم ، قاچاق انسان داریم ، اجازه می دهیم تا زمانی که به ما آزاری نرساند انواع بیرحمی ها و قساوت ها در گوشه و کنار جهان رخ دهد. ما چشمانمان را می بندیم و گوشهایشمان را می گیریم و به کار روزانه مان مشغول می شویم و برای تفریحات و تعطیلاتمان پس انداز می کنیم و مهم نیست چه بلایی بر سر زمین می آید . این کارها چقدر هوشمندانه است ؟

back home forward